Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων

 

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

∆υνητικοί δικαιούχοι:

 

Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος 07/11/2017 και πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης (δεν υπάρχει υποχρέωση σύστασης επιχείρησης για την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου).

 

Επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων που έχουν συσταθεί και για τις οποίες µέχρι την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος (07/11/2017) ισχύουν σωρευτικά:

α. Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑ∆ (δραστηριότητες) του προγράμματος ή/και τους ΚΑ∆ 41.20.20.01 ή 41.20.20.02

β. Ο ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα από τη σύσταση του (μηδενικός κύκλος εργασιών).

γ. ∆εν έχει γνωστοποιηθεί ή εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος.

δ. ∆ιαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα

 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από

25.000 έως 400.000 ευρώ.

 

Επιλέξιμες κατηγορίες δραστηριοτήτων:

 

1. Κύρια Ξενοδοχειακά Καταλύματα.

 

* Ξενοδοχεία

Περιορισμοί:

- Δυναμικότητα από (10) δέκα έως και (50) πενήντα κλίνες. Δυναμικότητα ξενοδοχειακού καταλύματος µμεγαλύτερη των 50 κλινών δεν αποτελεί αιτία αποκλεισμού/απόρριψης της πρότασης. Το τμήμα, ωστόσο, του επενδυτικού σχεδίου που αφορά τη δυναμικότητα άνω των 50 κλινών θα χρηματοδοτηθεί µε ιδία κεφάλαια.

- Κατάταξη σε κατηγορία τριών αστέρων και άνω.

 

* Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ. 33/1979.

* Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (κάµπινγκ), µε περιορισµό στην κατάταξη τους σε κατηγορία 3 αστέρων και άνω.

* Ξενώνες φιλοξενίας νέων

 

2. Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα.

 

* Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα - τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες.

Περιορισμοί: Ελάχιστος αριθμός κατοικιών: Τρεις.

 

* Ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια - διαµερίσµατα (3 και 4 κλειδιά).

Περιορισµοί: Ελάχιστη δυναµικότητα δέκα κλίνες και κατάταξη σε κατηγορία 3

κλειδιά και άνω.

Οι ανωτέρω ελάχιστοι περιορισμοί πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά για χρονικόδιάστημα τουλάχιστον πέντε ετών μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου. Μη συµµόρφωση µε την ανωτέρω απαίτηση δύναται να επιφέρει ανάκληση της απόφασης ένταξης.

 

3. Τουριστικά γραφεία

* Τουριστικά είναι τα γραφεία κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 393/1976 (Α 199).

* Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων ολικής µμίσθωσης ιδιωτικής χρήσης.

* Επιχειρήσεις εκμίσθωσης µμοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ.εκ.

* Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (ΤΕΟΜ) που έχουν στην κυριότητα, νοµή ή κατοχή τους ένα ή περισσότερα ειδικά τουριστικά λεωφορεία του ν. 711/1977.

* Ναυλοµεσιτικά γραφεία που αναλαµβάνουν την εκναύλωση επαγγελµατικών πλοίων αναψυχής.

 

4. Εναλλακτικές Μορφές Τουρισµού.

 

Στην κατηγορία αυτή, σύμφωνα µε τους επιλέξιμους ΚΑ∆, ενδεικτικά

περιλαμβάνονται:

* Αθλητικός Τουρισμός: α) στη θάλασσα (π.χ. καταδύσεις αναψυχής, θαλάσσιο σκι, θαλάσσιο αλεξίπτωτο, ιστιοσανίδα, ιστιοδρομίες, αετοσανίδα, κολύμβηση και λοιπά θαλάσσια αθλήματα), β) σε λίμνες - ποτάμια (π.χ. canoe kayak, rafting κ.ά.), γ) σε ορεινές, ημιορεινές, πεδινές ή/ και αστικές και ημιαστικές περιοχές (π.χ. ορειβασία, αναρρίχηση, πίστες mountain bike, αιωροπτερισµός- αλεξίπτωτο πλαγιάς,  ποδηλασία πόλης, ιππασία, γήπεδα γκολφ, µίνι γκολφ, κ.ά.).

* Θαλάσσιος τουρισμός: Εκτός πολλών εκ των ανωτέρω δραστηριοτήτων του αθλητικού τουρισμού στη θάλασσα, όπως π.χ. θαλάσσιο σκι, στην ειδική αυτή µορφήτουρισμού περιλαμβάνονται δραστηριότητες αναψυχής που συνδέονται µε θαλάσσιεςπεριηγήσεις (κρουαζιέρες µε κρουαζιερόπλοια ή άλλα επαγγελματικά σκάφηαναψυχής).

* Τουρισμός υπαίθρου: α) φυσιολατρικός τουρισμός που αναπτύσσεται στις χαρακτηριζόμενες «φυσικές» περιοχές µε σκοπό να αποκτήσουν γνώσεις για τηφύση οι τουρίστες, β) τουρισμός παρατήρησης και ερμηνείας της φύσης (π.χ.παρατηρητήρια, κέντρα ενημέρωσης επισκεπτών και ορειβατικά καταφύγια), γ)περιπατητικός τουρισμός που αναπτύσσεται στα περιπατητικά µμονοπάτια της υπαίθρου και δ) περιηγητικός τουρισμός όταν η περιήγηση ή η εκδρομή γίνεται στην ύπαιθρο. Η μορφη αυτή συνδέεται και µε τον αθλητικό τουρισµό που αναπτύσσεται  σε λίμνες - ποτάμια, ορεινές, ημιορεινές, πεδινές και ημιαστικές περιοχές που αναφέρεται ανωτέρω.

* Άλλες ειδικές - εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα π.χ, πάρκα περιπέτειας, πάρκα ομοιωμάτων (miniature parks) κ.ά.

 

5. Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα του τουρισµού.

Ως λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες νοούνται εκείνες που δεν περιέχονται

στις παραπάνω κατηγορίες, αλλά περιλαμβάνονται στις επιλέξιμές δραστηριότητες

του προγράμματος.

 

 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται η ηµεροµηνία

δημοσίευσης της πρόσκλησης (07/11/2017).

 

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των επενδύσεων δεν µπορεί να υπερβαίνει τους 30 µήνες. ∆απάνες τουλάχιστον ίσες µε το 25% του προϋπολογισµού θα πρέπει να έχουν πραγµατοποιηθεί στους πρώτους 16 µήνες υλοποίησης της επένδυσης.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ

 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΩΣ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ / ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟ

 

Κτήρια – Λοιπές Εγκαταστάσεις – Περιβάλλον χώρος

80%

 

Μηχανήματα – Εξοπλισμός – Προστασία

περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος

100%

 

Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης

ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης

Μέχρι 3.000 ευρώ ανά πιστοποιητικό και

μέχρι 12.000 ευρώ συνολικά

Προβολή – προώθηση

Μέχρι 15.000 ευρώ

Δαπάνες τεχνικών μελετών μηχανικού και πηρεσιών φοροτεχνικού και νομικού συμβούλου

Μέχρι 40.000 ευρώ

 

Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού

Μέχρι 10.000 ευρώ

Μεταφορικά μέσα

Μέχρι 25.000 ευρώ

Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης του σχεδίου

Μέχρι 4.000 ευρώ

 

 

Το ποσοστό των δύο πρώτων κατηγοριών δαπανών πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 50% του συνολικού προϋπολογισμού.

 

Ο εξοπλισμός που είναι απαραίτητος για την δραστηριότητα της επιχείρησης (πχ αυτοκίνητα για εκμίσθωση) εντάσσεται στην κατηγορία δαπάνης 2. Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμή δαπάνη µόνο εφόσον ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωµα έκπτωσης του.

 

Ποσοστό  ενίσχυσης:  45%

Σε  περίπτωση δέσμευσης για πρόσληψη προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ (1/5

πλήρους θέσης απασχόλησης) το ποσοστό ενίσχυσης αυξάνεται σε 50%.

 

Οι απαιτούμενες άδειες για την υλοποίηση της επένδυσης (π.χ. άδεια δόμησης) απαιτείται να έχουν εκδοθεί εντός των πρώτων 12 μηνών από την ημερομηνία ένταξης.

 

Περίοδος υποβολής επενδυτικών σχεδίων: από 18/12/2017 έως 28/04/2017 (Με την πρόσφατη παράταση)

Για τις υποβολές που θα γίνουν τον Απρίλιο η βεβαίωση της τράπεζας θα πρέπει να αφορά στο υπόλοιπο του/των λογαριασμού/ων στις 31 Μαρτίου.

 

 

Κατά την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου πρέπει να προσκομιστούν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της ιδιωτικής και τραπεζικής συµµετοχής του επενδυτή στον προϋπολογισμού του έργου σε ποσοστό τουλάχιστον 60% αυτής.

Εάν σας ενδιαφέρει το πρόγραμμα, προγραμματίστε μια συνάντηση μαζί μας ώστε να συζητήσουμε το πλαίσιο συνεργασίας για την πιθανότητα έγκρισης και την έγκαιρη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα.